Mobile menu
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062


Co to oznacza?

 • Bank Spółdzielczy w Głogówku ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
 • Numer NRB rachunku VAT dostępny będzie w systemie bankowości elektronicznej (internetowej) lub przekazany w osobnej korespondencji.
 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Głogówku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
      1. dotychczasowym sposobem,
      2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT:

 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągiem bankowym. Wyciąg sporządzany jest w terminach i na zasadach analogicznych jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;  

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
      1. numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
      2. numeru NIP kontrahenta,
      3. kwoty brutto faktury,
      4. kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków   dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

 1. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogówku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(Dz. U. z 2016r. poz. 996).
Czytaj więcej: System gwarantowania depozytów

           Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR

13:00

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

SORBNET

15:00

-

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00

SORBNET

Do godziny 16:00

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej eBankNet w dni robocze po godzinach granicznych,

pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale przelew będzie wykonany  w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:  
Na rachunek w Banku   D 15:30 17:00
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D 15:00 15:00
Przelew wychodzący:  
Przekaz w trybie standardowym:    
        > SEPA, polecenie wypłaty w      walucie EUR D+1 15:00 15:00
        > Pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Przelew przychodzący:  
Na rachunek w Banku D 16:30 -

Informacja o możliwości złożenia skargi lub reklamacji

 

Formularz służący do złożenia skargi lub reklamacji

 

 

Nota prawna

Wszelkiego rodzaju dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej (www.bs-glogowek.pl) Banku Spółdzielczego w Głogówku (zwanego dalej: "Bankiem") nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny. Bank czyni wszelkie starania, aby dane uwidocznione na stronie internetowej były aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu. Bank nie odpowiada za aktualność lub dokładność tychże danych, a także za wszelkie szkody wynikłe w następstwie ich wykorzystania przez użytkowników niniejszego serwisu (za wyjątkiem usług bankowości elektronicznej). W przypadku chęci uzyskania informacji o prowadzonych przez Bank produktach i usługach, osoba zainteresowana powinna stawić się osobiście w dowolnej placówce Banku (centrali lub oddziale) lub skontaktować z Bankiem telefonicznie.

Bank jednocześnie zastrzega, iż korzystanie z niniejszego serwisu za pośrednictwem sieci Internet nie gwarantuje bezpiecznego przesyłu danych, w przypadku nieuprawnionej ingerencji osób trzecich. W tym celu Bank rekomenduje stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Bank nie odpowiada również za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w niniejszym serwisie oraz skutki skorzystania z nich.

Zawartość niniejszego serwisu, w tym wizerunek graficzny oraz wszelkiego rodzaju dane stanowi wyłączną własność Banku. Jakiekolwiek jego kopiowanie, rozpowszechnianie, czy też modyfikowanie (w całości lub w części) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku.