Mobile menu

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

  1. Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogówku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji(Dz. U. 2020r. poz. 842).

2.    Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a)     osoby fizyczne;

b)     szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe;

c)     osoby prawne,

d)     jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną do równowartości w złotych 100 000 euro obliczonej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

e)     pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,

f)     rady rodziców.

3.    W przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

4.    Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

5.    Jeżeli deponent posiada więcej depozytów w tym samym banku to wszystkie te depozyty są sumowane, a suma gwarancji podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro.

6.    W przypadku rachunków wspólnych limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

7.    Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020r., poz. 89), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

8.    Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki: 

a)   Skarbu Państwa;

b)   Narodowego Banku Polskiego;

c)   banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;

d)   kas i Kasy Krajowej;

e)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;

f)    instytucji finansowych;

g)   firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

h)   osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank;

i)    krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019 poz. 381, 730, 2217);

j)    funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95);

k)   otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);

l)    jednostek samorządu terytorialnego;

m)  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

9.    Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

10.  Ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków deponenta na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunków gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych
2,5 euro, jeżeli są to jedyne środki deponenta objęte ochroną.

11.  Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez bank zgodnie z art.22 ust 2 ustawy o BFG.

12.  Świadczenia pieniężne gwarantowane przez BFG jest płatne w złotych w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji.

13.  Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunków gwarancji.

14.  Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4,
00-546 Warszawa

Tel. 22 58 30 942,  22 58 30 943,  22 58 30 945;

Fax 22 58 30 589;

E-mail: kancelaria@bfg.pl

15.  Informacje dodatkowe- strona internetowa: https://www.bfg.pl

 

Arkusz informacyjny dla deponenta