• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Kredyty dla klientów indywidualnych

- Kredyt gotówkowy

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy, w tym również na spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym lub innych bankach. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 7 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta, z zastrzeżeniem, że kwota kredytu nie może być wyższa niż 100 000 PLN.Obligatoryjną formą zabezpieczenia jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy z deklaracją wekslową.Klient może dodatkowo skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego przez Concordia Ubezpieczeniaw zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i jest dostępne po dokonaniu przez Kredytobiorcę wyboru kredytu z ubezpieczeniem na wniosku o kredyt oraz zawarciu przez Kredytobiorcę ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu.Koszt ochrony ubezpieczeniowej pobierany jest jednorazowo z góry za cały okres kredytowania. O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej, oboje małżonkowie przystępują do kredytu.Nie dotyczy to sytuacji istnienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, potwierdzonej aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

Reprezentatywny przykład (zgodnie z aktualną „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów indywidualnych” oraz „Tabelą oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku”). 1. Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem- Dla reprezentatywnego przykładu rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,55%, dla kredytu gotówkowego o stałej stopie procentowej w wysokości 8,00% w stosunku rocznym, w całkowitej kwocie kredytu w wysokości 8.000 PLN, umowa zawarta na okres 48 miesięcy i spłacanego w malejących ratach (pierwsza rata = 219,11 PLN). Całkowity koszt kredytu 1.964,84 PLN w tym: niekredytowana prowizja od udzielonego kredytu 320,00 PLN, niekredytowany koszt ubezpieczenia 338,00 PLN (w zakresie rozszerzonym, naliczane jednorazowo), odsetki 1.306,84 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 9.964,84 PLN. 2. Kredyt gotówkowy bez ubezpieczenia- Dla reprezentatywnego przykładu rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,31%, dla kredytu gotówkowego o stałej stopie procentowej w wysokości 8,50% w stosunku rocznym, w całkowitej kwocie kredytu w wysokości 8.000 PLN, umowa zawarta na okres 48 miesięcy i spłacanego w malejących ratach (pierwsza rata = 222,40 PLN). Całkowity koszt kredytu 1.708,50 PLN w tym: niekredytowana prowizja od udzielonego kredytu 320,00 PLN, odsetki 1.388,50 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 9.708,50 PLN.

- Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Klienta. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na koncie, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres 12 miesięcy, bez konieczności podpisywania nowej Umowy kredytowej oraz spłaty zadłużenia. Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz średnie miesięczne wpływy na rachunek z tytułu osiąganych dochodów z ostatnich 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że kwota kredytu nie może być wyższa niż 40 000 PLN.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowipełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym oraz weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej, oboje małżonkowie przystępują do kredytu.Nie dotyczy to sytuacji istnienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, potwierdzonej aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

Reprezentatywny przykład (zgodnie z aktualną „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów indywidualnych” oraz „Tabelą oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku”).  Dla reprezentatywnego przykładu rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,82% dla kredytu w ROR o stałej stopie procentowej w wysokości 10,00% w stosunku rocznym, w całkowitej kwocie kredytu (limitu) w wysokości 7.000 PLN, umowa zawarta na okres 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne ostatniego dnia każdego miesiąca, limit płatny jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu 899,97 PLN w tym: niekredytowana prowizja za udzielenie limitu 140,00 PLN, odsetki 699,97 PLN, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 5,00 PLN miesięcznie-łącznie 60,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 7.899,97 PLN.

- Kredyt mieszkaniowy 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony między innymi na zakup działki budowlanej, zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego (pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele mieszkaniowe), remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz na budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego. Kredyt może być również udzielony na refinansowanie kosztów poniesionych na wyżej wymienione cele, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt. Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne w realizacji danego przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz udział środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartość przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat. Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 12 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M i marży Banku.Podstawowymi formami zabezpieczenia kredytu są: hipoteka, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości, nieodwołane w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy oraz weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową. O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej oboje małżonkowie przystępują do kredytu, a w przypadku kredytu na zakup nieruchomości - oboje Współmałżonków musi nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania,chyba, że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, potwierdzona aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w Banku Spółdzielczym w Głogówku  zabezpieczonego hipoteką  wynosi: 5,06 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  100 000,00 PLN,  okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne 4,31%  w tym:  stopa referencyjna WIBOR 6M: 1,81% oraz marża 2,50 %  . Całkowity koszt kredytu 61 841,48 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 54 072,48 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  ubezpieczenie nieruchomości wg oferty dostępnej w Banku 4 050,00 PLN (za  cały okres kredytowania), opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 1 500,00 PLN (za cały okres kredytowania),Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 161 841,48 PLN,  płatna w 300  miesięcznych ratach malejących   (pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa = 698,16 PLN).

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 6M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 5 wrzesień 2017 r.

- Uniwersalny kredyt hipoteczny 

Kredytprzeznaczony jest nadowolny cel- nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków kredytowych.  Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN. Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta oraz wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, którą przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego - maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć60% wartości nieruchomości. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są: hipoteka, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M i marży Banku. O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 Wnioskodawców. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej oboje małżonkowie przystępują do kredytu.Nie dotyczy to sytuacji istnienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, potwierdzonej aktem notarialnym lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego w Banku Spółdzielczym w Głogówku   wynosi: 6,70 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  100 000,00 PLN,  okres kredytowania: 180 miesięcy;  oprocentowanie zmienne 5,71% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M: 1,81% oraz marża 3,90 % . Całkowity koszt kredytu 48 616,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 43 067,92 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  ubezpieczenie nieruchomości wg oferty dostępnej w Banku 2 430,00 PLN (za  cały okres kredytowania), opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 900,00 PLN (za cały okres kredytowania),Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 148 616,92 PLN,  płatna w 180  miesięcznych ratach malejących   (pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa = 1 037,83 PLN).

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 6M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego kredytu hipotecznego  na 5 wrzesień 2017 r.