Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Kredyt dla firmy

- Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie: bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych; zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy; jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług; terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku. Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy, przy czym dla kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:100 000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej;200 000 PLN dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dla pozostałych form księgowości bez ograniczeń kwotowych pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej.


Kredyt  w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony dla Posiadaczy rachunku bieżącego, udzielany na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  do wysokości  przyznanego limitu.  Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.  Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank. Kredyt jest udzielany na okres 12 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN. Maksymalną kwotę wnioskowanego kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta, przy czym dla klientów wewnętrznych Banku wynosi ona 1.000.000,00 PLN.

- Kredyt inwestycyjny

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, w tym między innymi na zakup maszyn, urządzeń i środków transportu, zakup ziemi, zakup lub budowę nieruchomości, zakup materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, zakupu udziałów lub akcji, spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku. Kredyt inwestycyjny udzielany może być również na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjnew okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości przedsięwzięcia. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT, wówczas kredyt inwestycyjny przeznaczony może być na sfinansowanie podatku VAT. Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 20 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta, od udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 2 lata. Maksymalna karencja w spłacie odsetek wynosi 3 miesiące.

- Kredyt „Szybka Inwestycja”

Uproszczony kredyt inwestycyjny. Kredyt może być przeznaczony między innymi na: zakup środków transportu; zakup maszyn i urządzeń; zakup nieruchomości; zakup budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej; remont/adaptację budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej; zakup komputerów i sprzętu biurowego; spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele; wykup środków trwałych z leasingu. Kredytowaniu mogą podlegać: nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt oraz używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku, co najwyżej o 15 lat. Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia i udokumentować ich zaangażowanie przed uruchomieniem kredytu inwestycyjnego. Minimalna kwota kredytu wynosi 20000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem, ale nie może być większa niż 1000000 PLN. Maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco: 3 lata – w przypadku finansowania komputerów, sprzętu biurowego; 20 lat – w pozostałych przypadkach. Spłata kapitału kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy.

- Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym lub innych bankach i towarzystwach leasingowych. Kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości oraz na refinansowanie kredytów i innych transakcji obsługiwanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieterminowo. Udział własny Klienta nie jest wymagany. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, przy czym nie może być wyższa niż 70% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia oraz 1 000 000 zł - dla klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów oraz 500 000zł dla klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Spłata kapitału kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.

- Kredytowa Linia Hipoteczna w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych. Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy lub inny bank. Kredyt nie może być udzielony Klientom rozliczającym się w formie karty podatkowej. Udział własny Klienta nie jest wymagany. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, przy czym nie może być wyższa, niż 500 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie pełnej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów oraz 200 000 PLN – dla Klientów rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu równocześnie nie może przekroczyć 70% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

- Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym, przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych.W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT. Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.Kredyt, wraz ze środkami własnymi Kredytobiorcy, powinien zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia. Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem. Kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być udzielany na okres do 15 lat. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach płatnych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Spłata odsetek dokonywana jest w okresach miesięcznych. Maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi 2 lata.